Blogger tarafından desteklenmektedir.

Dinimiz İslam sitesi Güvenilir mi ? dinimizislam.com kimin ?


Bismillâh, elhamdulillah, ve's-Salâtu ve's-Selâmu 'alâ Rasûlillâh.


Allah-u Te'âlâ şöyle buyurmuştur:

Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. (Nisa-48)

Rasûlullah sallallahu  aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin! Eğer ona gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin! Eğer ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin! Bu ise imanın en zayıfıdır!” (Müslim 49/78)

Şüphesiz münkerlerin en büyüğü; bizi yarattığı halde Allah'tan başkasına ibadet etmektir.

Sahabe efendilerimizden Abdullah ibn-i Mes'ûd radiyallahu anhu, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e en büyük günahı sorduğunda şöyle cevap almıştı:

Seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır. (Müslim 86/141)

Şirkin ne olduğunu öğrenmek isterseniz aşağıdaki ders serilerini dinlemenizi tavsiye ederiz.

Şirk Nedir ?

Bir diğer hadiste Nebî aleyhi's-Salâtu ve's-Selam efendimiz üç defa  "Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?" dedikten sonra en önce Allah'a Şirk koşmak demiş ve sonra diğer günahları saymıştır. (Buharî, Edeb 6; İman, 16)


En yaygın şekliyle şirk; ölülere "medet,himmet,yetiş" gibi lafızlarla yalvarıp yardım, şefaat istemektir. 

Ölülere, türbelere, evliyalara yalvarmanın şirk olduğuyla ilgili hanefi alimlerden Ahmed er-Rumi el-Hanefi hazretlerinin kitabını okumak için tıklayın.

Allah-u Te'âlâ şöyle buyurmuştur:

Allah’ın yanı sıra kıyâmete kadar kendisine icâbet edemeyecek kimselere duâ edenden daha sapık kim olabilir? Onlar ise onun duâsından habersizdirler. İnsanlar toplanıp haşrolunduğu vakit kendilerine duâ edenlere düşman kesilir ve ibâdetlerini reddederler. [46/Ahkâf: 5-6]

Allah'tan başkasına yalvarmanın şirk olduğunu çok kuvvetli deliller ışığında öğrenmek isterseniz aşağıdaki PDF dosyasını dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.

Şirk Nedir ? Okumak İçin Tıklayın.

www.dinimizislam.com web sitesi de aynen hakikat yayınlarında olduğu gibi insanları kabirdekilere ibadet etmeye onlara dua edip yalvarmaya davet eden bir websitesidir. 

Hakikat yayınlarındaki şirk içerikli örnek yazıları okumak için tıklayın.


Dinimiz İslam isimli web sitesi, şöyle bir şüphe ile insanları kabirdekilere yalvarmaya çağırıyor: Tapınarak dua edersen şirk olur, tapınarak dua etmessen şirk olmaz !!!

Şimdi soruyoruz: Müşriklerin ibadet ettikleri ve bu ümmetin en alim sahabilerinden olan İbn-i Abbas radiyallahu anhu'nun ifadesiyle salih bir zat olan Yeğus hazretlerine tapınmayarak (!!) ona bir kurban kessek. Bu caiz midir, şirk midir ? Zaten kurban kesmek tapınmanın bizzat kendisi değil mi ?

Neden Allah Kevser suresinde "Ancak Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." buyurdu ? Çünkü Kurban kesmek bizatihi tapınmadır.

Neden Rasulullah aleyhi's-Salâtu ve's-Selam efendimiz "Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin." buyurdu ? (Muslim, no:1978)

Çünkü Allah azze ve celle'den başkasına kesilen kurban şirkin ta kendisidir.

Bir kimse fakir kadınlarla zinâ etse ve onlara ücretlerini verse, sonra da kastının zina değil, zina ettiği fakir kadınlara para kazandırmak olduğunu söylese bu adam zinakar mıdır değil midir ? 

Bir kimse faiz alsa ve kastının faiz almak değil, rızık kazanmak olduğunu söylese... size göre bir sıkıntı yok mudur ?

....

Rasulullah aleyhi's-Salâtu ve's-Selam efendimiz  aynı şekilde "Dua ibadetin ta kendisidir." buyurmuştur. (Kutub-i Sitte, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesâi vs..)

İbadet olan birşey ise ancak Allah'a yapılır. Dinimiz İslam sitesi ise bu ibadeti evliyalara yapmaya çağırıyor. Allah'tan başkasına yalvar sonra benim kastım tapmak değil de kurtul. Zina et, benim kastım zina değil de kurtul. Faiz ye, sonra benim kastım faiz değil de kurtul... Bu batıldan Allah'a sığınırız.


"Rabbin, yalnızca kendisine ibadet etmenizi .. kesin bir şekilde emretti." (İsra Suresi 23. Ayet)

Ayrıca dinimizislam.com sitesinin şöyle bir iddiası var. Yaratıcı olarak, kainattaki tüm işleri idare eden olarak Allah'ı kabul ettiğinde ölülere yalvarman şirk olmazmış.. 

Şimdi bu yazıyı yazan sahtekara soruyoruz: Müşrik Ebû Cehil yaratıcı olarak kimi kabul ediyordu ? Veya Kuran-ı Kerim'de müşriklerin yaratıcı olarak Allah azze ve celle'yi değil de putları kabul ettiğine dair tek bir ayet var mıdır ?

HAYIR ! Aşağıdaki ayetleri dikkatle okuyan bir kimse, müşriklerin yaratıcı olarak, rızık veren olarak, müdebbir olarak, Arşın Rabbi olarak, diriden ölüyü ölüden diriyi çıkaran olarak Allah'ı birlediklerini görürler. 


«Sorsan onlara: ‘Kendilerini kim yarattı?’ diye Elbette ‘Allah’ derler. O halde nasıl çevriliyorlar?» [43/Zuhruf Sûresi: 87]
«De ki: Gökten ve yerden kimdir size rızık veren? Kulak ve gözlerin sahibi kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşi idâre eden kim? Onlar ‘Allah’tır’ diyecekler. De ki: O halde (O’na başkalarını denk tutmaktan) sakınmıyor musunuz?» [10/Yunus Sûresi: 31]
«Andolsun ki onlara: ‘Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?’  diye sorsan, mutlaka, ‘Allah’ derler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar?» [29/Ankebût Sûresi: 61]
«Sorsan onlara: ‘Kim o gökten bir su indiren, derken onunla yeri ölümünden sonra (tekrar) dirilten?’ Elbette, ‘şüphesiz Allah’ diyecekler. ‘Hamd/övgü Allah’ındır’ de! Fakat onların çoğu, aklı ermez kimselerdir.” [29/Ankebût Sûresi: 63]


Yani bir kimse yaratıcı olarak, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan olarak, ölümünden sonra yeri dirilten olarak, gözlerin kulakların sahibi olarak, rızık veren olarak Allah'a iman edip O'nu birlese bile bir MÜŞRİK olabilir. Aynı yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi.

Ayrıca Allah kendisinden başka yalvarılanlar hakkında şöyle buyurmuştur:

«Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ve ay’ı emrine boyun eğdirmiş, Hepsi belirli bir ecele doğru akıp gidiyor. İşte Rabbiniz Allah! Hükümranlık O’na âittir. O’ndan başka, yalvarıp durduklarınız ise bir çekirdeğin incecik zarına bile hükmedemezler... Duâ etseniz, duânızı işitmezler, işitseler bile size icâbet edemezler. Kıyâmet günü de şirkinizi reddederler.» [35/Fâtır, 13–14]

Yüce Allah bu âyette, Mekke müşriklerinin Allah’ın yanı sıra hiçbir şeye sahip ve mâlik olmayan, duâları işitmeyen, işittikleri varsayılsa bile cevap veremeyecek olan kimselere yalvardıklarını haber vermekte, onların bu yalvarmalarını âyetin sonunda şirk olarak isimlendirmektedir. Ayrıca kendilerine yalvarılanların bu şirk fiilini, kıyâmet günü reddedeceklerini haber vermektedir. Böylece Allah rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekkeliler arasındaki çatışmanın sebebi de açığa çıkmaktadır. Bu âyet, duanın ibâdet olduğuna, Allah’tan başkasına dua edip yalvaranın Allah’tan başkasına ibâdet etmiş olacağına ve bunun şirk, böyle yapanların da müşrik olduğuna dâir güneş kadar açık bir delîldir. 


«Allah’ın yanı sıra hakkında bâtıl zanlar beslediklerinize, istediğiniz kadar yalvarın! Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye bile mâlik değillerdir. Onların bu ikisinde, herhangi bir ortaklıkları da yoktur, O’nun onlardan bir yardımcısı da yoktur.» [34/Sebe, 22]

Bu âyet şirki kökünden kazıyıp yok eden büyük bir hüccettir. Şöyle ki, yalvarıp yakarmanın fâideli olması için; yalvarılanın, ya istenen şeye mâlik olması, yahut mâlike ortak olması ya da en azından mâlike yardımcı olması gerekir. Yüce Allah da âyette öncelikle, kendisinden başkasına yalvarıp yakarmanın hiç bir faydası olmayacağını bildirmektedir. Çünkü onların yalvardıkları; ne istenen şeylere mâliktirler, ne mâlik olana şerîktirler, ne de ona yardımcıdırlar. O hâlde onlara yalvarıp sığınmak, onlardan yardım ve medet ummak bâtıldır. 

Yüce Allah kendinden başka dua ve ibâdet edilenlerin bâtıl olduğunu şu buyruğuyla bildirir: 


«Bu böyledir! Çünkü Allah hakk, O’ndan başka yalvardıkları ise bâtıldır. Ve Allah oldukça yüksek ve büyüktür.» [31/Lukmân, 30]

Bu yazılanlardan sonra halen daha Allah'tan başkalarına yalvarmaya onlardan medet,himmet vs istemeye devam edecekseniz son olarak aşağıdaki ayetleri de okumanızı tavsiye ederiz. 

«Andolsun ki sana da (ey Rasûlüm) senden önceki (peygamber)lere de şöyle vahyedildi: “Eğer şirk koşarsan, yemin olsun ki amelin büsbütün boşa gider ve kesinlikle hüsrâna düşenlerden olursun.”» [39/Zümer Sûresi: 65]


«Andolsun ki eğer (o rasûller) şirk koşmuş olsalardı, bütün amelleri boşa giderdi.» [6/En‘âm Sûresi: 88]


«Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Ondan başka günahları ise, dilediğine mağfiret eder. Kim Allah’a şirk koşarsa, şüphe yok ki çok büyük bir günah ile iftira etmiştir!» [4/Nisâ Sûresi: 48]


«Her kim Allah’a şirk koşarsa, tıpkı gökten (yere doğru) düşüyor da (havada iken yırtıcı) kuşlar onu kapıyormuş veya rüzgar onu ücrâ bir köşeye atmış gibi olur.» [22/Hacc Sûresi: 31]


«Meryem oğlu Îsâ dedi ki: Ey İsrâil oğulları! Rabbim ve rabbiniz olan Allah’a ibâdet edin. Muhakkak ki her kim Allah’a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.» [5/Mâide Sûresi: 72]


«Ey Îmân edenler! Şirk koşanlar, bir pislikten ibârettirler.” [9/Tevbe Sûresi, 28]Google Plus'da Paylaş