Blogger tarafından desteklenmektedir.

Yılbaşı Kutlamak Caiz mi ?


Yılbaşı Kutlamak Caiz mi ?

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Kâfirlerin, "İsa'nın doğum günü" (Krismıs) diye bilinen yılbaşı bayramı ile diğer bayramlarına katılmak, şu yönlerden câiz değildir.
Birincisi: Bu hareket, onlara benzemektir.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Kim, (giyindikleri gibi giyinmek, onların gittikleri yoldan gitmek ve bazı fiillerinde onları taklit etmek sûretiyle) bir topluluğa benzerse, o da onlardan olur." (Ebu Dâvud)
Bu, büyük bir tehdittir.
Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
 "Kim, müşriklerin toprağında bir ev inşa eder, onların Nevruz bayramını ve şenliklerini kutlar, ölünceye kadar onlara benzerse, kıyâmet günü onlarla beraber haşrolur." (Avnu'l-Ma'bûd Şerhu Sünen-i Ebî Dâvud)
İkincisi: Kâfirlerin bayramlarına katılmak,onlara bir tür sevgi ve muhabbet beslemektir.
Oysa Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
"Ey îmân edenler! (Mü'minlere karşı) yahudî ve hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır.(Onlar,mü'minlere dostluk beslemezler.Yahudîler, yahudîlere, hıristiyanlar da, hıristiyanlara dostluk beslerler. Ancak her ikisi de düşmanlıkta mü'minlere karşı birleşirler. Ey mü'minler! Oysa siz birbirinize yardım etmeye daha lâyıksınız.) Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır.(Hüküm olarak onlar gibidir.) Şüphesiz ki Allah, (kâfirleri dost edinen) zâlimler topluluğunu asla doğru yola iletmez." (Mâide Sûresi:51)
Başka bir âyette şöyle buyurmuştur:
"Ey îmân edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dostlar edinmeyin.Oysa onlar, size gelen gerçeği (Allah'a ve Rasûlüne îmân etmemişler, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem'e inen Kur'an'ı) inkâr etmişlerdir..." (Mümtehine Sûresi: 1)
Üçüncüsü: Bayram, dîn ve akîde ile ilgili bir meseledir.Dünya ile ilgili bir gelenek ve görenek değildir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisi buna delâlet etmiştir:
"Şüphesiz her kavmin (milletin) bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır." (Buhârî ve Müslim)
Kâfirlerin bayramı, onların bozuk olan, şirk ve küfür içeren inançlarına delâlet eder.
Dördüncüsü: Müfessirler, Allah Teâlâ'nın:
"Onlar (Rahmân'ın kulları), yalancı şâhitlik etmezler. (Bâtıl ehli ve) boş sözlerle karşılaştıklarında, (ondan yüz çevirmiş bir halde) vakarla oradan geçip giderler." (Furkan Sûresi:72)
Emrini,
"Onlar, müşriklerin bayramlarında hazır bulunmazlar" şeklinde tefsir etmişlerdir.
Kâfir birisine onların bayramlarına âit tebrik kartları hediye etmek veya bu kartlar ile birlikte mum, çam ağacı, yiyecek, hindi veya sopa şeklindeki tatlılar gibi, kâfirlerin bayramlarına âit olan şeyleri onlara satmak, câiz değildir.

Hafif Tasarruf ile (Muhammed Salih el-Muneccid - http://islamqa.com/tr/ref/1130/y%C4%B1lba%C5%9F%C4%B1 )
Google Plus'da Paylaş