Blogger tarafından desteklenmektedir.

Kitap Tavsiyelerimiz


Bismillâhirrahmânirrahîm
ElhamdulillâhiRabbil'âlemîn
Ve's-Salâtu ve's-Selâmu 'alâ Rasûlunâ Muhammed


Şirk Nedir ? Müşrik Kimdir ?
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nûru var eden Allah’a aittir. Bununla birlikte kâfirler başkalarını Allah’a denk tutuyorlar.[6/En‘âm, 1]
Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu, ibâdet ehlinin önderi, Abdullah oğlu Muhammed’e, tertemiz âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.
Bu kitapçığın ismi, “Şirk Nedir? Müşrik Kimdir?” yerine, şu isimlerden biri de olabilirdi: “Lâ ilâhe illallah’ın Hakikati”, “Peygamberler Neden Gönderildi?”, “Onlara Neden Müşrik İsmi Verildi?”, “Peygamberimiz ile Kavmi Arasındaki Çekişmenin Sebebi”, “Rasûlullah Onlarla Neden Savaştı?”, “İslâm Nedir?” Bu sıraladığımız şeylerin cevapları birbiriyle öylesine iç içedir ki, birine verdiğiniz cevap diğerlerinin de cevabını içerir. Hepsine ayrı ayrı cevap vermeye kalkışırsanız, verilen cevaplar pek çok nokta i’tibâriyle birbirinin aynı gibi olacaktır. Bu küçük kitapçığın, yukarıda sıraladığımız ve hayatî önem taşıyan meselelerin tümüne, nisbî bazı cevaplar içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Kitabın Özelliği ve İçeriği
Metin: Şirk Nedir? Müşrik Kimdir?
Çeviri: Hüseyin Cinisli
Şerh: Hüseyin Cinisli
Kaç Sayfa : 174

Gençler için Ehli Sünnet Akidesi 


Bu eser, ezberlenebilmesi için sade bir ders kitabı olarak yazılmıştır. Ne çok uzundur ne de çok kısa. Açık ve sade bir üsluba sahiptir. Ayrıca ifadeleri anlaşılır olup konuları da belli bir düzene göre sıralanmıştır. Yazar, Allâme İbn Useymin’in en önde gelen talebelerinden biri olup bu konuda saygın bir yeri vardır.


Nevâkidu'l-İslâm Metni ve Şerhi (Kişiyi Dinden Çıkaran İnanç Söz ve Ameller)

Nevakidul islam metni ve şerhi, Kişiyi dinden çıkaran inanç söz ve ameller

Nevâkidu'l-İslâm isimli bu risale, Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvehhâb'a aittir. O, on ikinci hicrî asırda Selefi Davetin İmâmı'dır. İslâm'ın alâmeti hâline gelmiş bayraktar imamlardan biridir. Onu dost da tanır düşman da. mü'min de tanır kâfir de; çünkü o, gerçekten azîm bir işi -ki bu tevhîde ve sünnete davettir gerçekleştirmiştir.

Nevâkidu'l-İslâm isimli bu risale, küçük bir risaledir. Şeyh bu risalede, İslâm'dan çıkaran şeylerden on tanesini söz konusu etmiş ve onu "İslâm'ı Bozan Şeyler" anlamında. Nevâkidu'l-islâm ismiyle isimlendirmiştir.

İslâm'ı Bozan Şeyler: Müslümanlıktan sonra küfrü/kâfir olmayı gerektiren şeylerdir. Kulun islâmını bozar ve onu mürtede dönüştürürler İlim ehli yanında fıkhın bölümlerinden biri de adı. Mürtedin Hükmü olan bölümdür.

Şeyh'İn bu risaledeki ifâdeleri, oldukça güzel ve özenlidir. Risalesini "Nevâkidu'l-İslâm/İslâm'ı Bozan Şeyler" olarak isimlendirmiştir. Bu da fıkıh kitaplarındaki "Nevâkidu'l-Vudu/Abdesti Bozan Şeyler yani temizlik hâlini yok eden şeyler bölümüne benzemektedir, islâm da bir yönden, kul ile rabbi arasındaki akit olması i'tibâriyle temizlik gibidir. İnsan şehâdet kelimelerini söylediğinde, O'nu tevhîd edeceğine. O'na ibâdet edeceğine. Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'e tâbi' olacağına dâir rabbi ile akitleşmiştir.
Bu da akitlerin en
büyüğüdür. İşte dînden çıkaran sebebler de tıpkı abdesti bozan şeylerin tehâret hâlini bozması gibi bu akdi bozmaktadırlar. Sözü edilecek nevâkid. hakîki ve" ma'nevî temizliği içeren İslâm'ı yok etmektedir. Tevhîd ve îmân temizliktir.
Kitabın Özelliği ve İçeriği
Metin: Şeyhulislam Müceddid İmam Muhammed b. Abdilvehhab en-Necdi
Çeviri: Hüseyin Cinisli
Şerh: Salih b. fevzan el-fevzan
Abdurrahman el-Berrak
Abdulaziz er-Racihi
Kaç Sayfa : 174

Ebû Hanîfe' nin İtikad Esasları


Ayet ve hadislere göre Allah ve Rasûlünün emirlerine uymak farzdır.  Allah Rasûlünün sünnetine sarılıp amel ettiğimiz gibi Raşid halifelere uymak da vaciptir.
Allah Rasûlünün üç asrı tezkiye ettiğini görüyoruz. Bu asırlar; sahabileri, tabiîni, dört mezheb imamını, hatta Sünen sahiplerini (Buharî, Müslim, Ebû Davûd, Tirmizî, Nesaî, İbn Mace ve diğerleri ) bağrından çıkarmış asırlardır.

Bu sebeple bütün işlerde, özellikle akideye ilişkin meselelerde o güzide şahsiyetlerin hak yoluna tâbi olmak vaciptir. Çünkü onlar derece derece saadet asrına yakın olan şahsiyetlerdir ve ilk kaynaktan beslenmişlerdir. Bunlar dururken Nübüvvet pınarını terk edilip de aklını naklin önüne alan mantıkçı, felsefeci ve kelamcıların peşinden gitmek nasıl caiz olabilir? Bütün bu gruplar, dini yozlaştırmış ve içinden çıkılmaz bir hale getirmişlerdir.

Elinizdeki bu kitap ise Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in övdüğü bu çağda yaşayan, dört mezheb imamından Müslümanların en çok rağbet ettiği İmam Ebû Hanîfe’nin itikat esaslarını konu edinmektedir. Kur’an ve Sünnet’i temel esas olarak kabul eden, karşılaştığı herhangi bir konuyla ilgili olarak Kur’an ve Sünnet’ten bir delil bulduğunda onu kabul eden, bulamazsa selef-i salihînin görüşlerine itibar eden ve fıkıhta kendisine uyduğumuz bu müstesna şahsiyete itikatta da uymamız elbette çok daha evladır.
Google Plus'da Paylaş