Blogger tarafından desteklenmektedir.

Yılbaşı Kutlaması


Bismillahirrahmanirrahim

KURAN VE SÜNNET IŞIĞINDA YILBAŞI KUTLAMASI

Hamd, dinini tüm dinlere üstün olması için gönderen ve beşeri dinleri ve anlayışları kaldırarak onların yerine kuran ve sünneti hâkim kılmayı emreden, alemlerin Rabbine, salat ve selam Rasulullah’a, ashabına, onların menhecinde kıyamete kadar gidecek olan muvahhid ve sünnet ehlinin üzerine olsun.

*İslam ümmeti, Hıristiyanların ve Yahudilerin yollarına uymamak, onlara karşı düşmanlıklarını ilan etmek, onların bayramlarını ve kutlamalarını reddetmekle emrolunmuştur. Allah ve Resulü bu hususu beyan etmiştir.

1.Delil : “ (Ey Muhammed !) Sana da o kitap’ı (Kuran’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. “ [1]

2.Delil : “ Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.” [2]

3.Delil : “ Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardımda edilmez.” [3]

*Şu iyi bilinmeli ki, İslam ümmeti Yahudilerin ve hristiyanların dinine, batıl yaşantılarına, küfür ideolojilerine, haram adetlerine, haksız yere kan dökmelerine, islam coğrafyasını işgal etmelerine razı olmadan asla müslümanlardan razı olmazlar. Allah ve Resulü bu hususu beyan etmiştir.

1.Delil : “ Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de hristiyanlar asla senden razı olmazlar.” [4]

2.Delil : “ Ey iman edeler ! Yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dostlar edinirse şüphesiz ki o da onlardandır.” [5]

3.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : “ Kim bir topluma benzemek isterse o da onlardandır.” [6]

4.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : “ Fulanın oğulları (yani kafirler ) benim dostlarım değillerdir.” [7]

5.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : “ Bizim yolumuz müşriklerin yoluna aykırıdır.” [8]

*Müslümanlar, kendi dinlerine, hak olan tevhid ve sünnet yoluna, islamın emir ve yasaklarına uyma konusunda emrolunmuşlardır. Müslümanlar, kafirlerin dinlerine, bilgilerine, yaşam modellerine, Avrupalıların sözde insani denilen kanun ve nizamlarına karşı olmak zorundadırlar. Bizim onların dinine ihtiyacımız yoktur. Allah ve Resulü bu hususu beyan etmiştir.

1.Delil : “Sonra seni din konusunda bir şeriat sahibi yaptık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.” [9]

2.Delil : “ Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. ” [10]

3.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : “ Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve hristiyanlara benzemeyin.” [11]

4.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : “ Kim bizden başkasının sünnetiyle amel ederse bizden değildir.” [12]

*Müslümanlar, kafirlerin dininden daha üstün bir dinle müjdelenmişlerdir. Kafirlerin ve müşriklerin dinleri kesinlikle zelildir. Onların itikadleri ve amelleri batıldır, müslüman onların batıl dinlerinden, fahşa ve fücur amellerinden izzet beklemez. Allah ve Resulü bu hususu beyan etmiştir.

1.Delil : (İman edenler ) Onların yanında (dinlerinden-nizamlarından-bayramlarından) izzet ve şeref mi arıyorlar ? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.” [13]

2.Delil : “Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.[14]*Müslümanlar, kâfirlerin kutladıkları yılbaşıyı, özel bayramları, onların tayin ettiği günleri ( sevgililer, anneler, babalar,) kutlama hakkına sahip değillerdir. Kim bunları kutlarsa, imanını tehlikeye sokar. Allah’ın, Resulünün ve Müminlerin yolundan sapmış olur. Bu hususta şu delilleri okuyalım.

1.Delil : Ömer İbn Hattab (r.a.) şöyle demektedir : “ Allah’ın düşmanlarının bayramlarına katılmayın.” [15]

2.Delil : Abdullah bin Amr bin el-As der ki :“ Kim yabancıların ülkelerine bina yaparsa, onların nevruzlarına ve şenliklerine katılırsa ve ölünceye kadar onlara benzerse, kıyamet günü de onlarla beraber haşr olunur.” [16]

3.Delil : Abdullah ibn Mesud der ki; “ Kalpler birbirine benzemeden dış görünüşler birbirine benzemez.” [17]

4.Delil : Şeyhu’l İslam İmam İbn Teymiyye der ki : “ Müslümanların kafirlerin bayramlarına ait olan şeylerden herhangi birinde onlara ne yemek, ne giyim, ne yıkanma, ne ateş yakma, ne günlük bir adeti veya ibadeti iptal etme yönünden benzemeleri helal değildir. Bu maksatla ziyafet vermek, hediyeleşmek ve bunları temin edecek alış-verişler yapmak, çocuklar ve benzerlerinin bayram eğlenceleri düzenlemelerine imkan vermek helal değildir.” [18]

*Müslümanların, kafirlerin giydiği kıyafetleri giyerek Noel baba kılığında takma sakallar uzatarak gezinmeleri, Noel baba olarak hediye paketler dağıtmaları, mutlu yıllar demeleri, çam ağaçlarını ışıklarla ve süslü şeylerle süslemeleri, tatlılar ve yemekler yaparak o güne hazırlık yapmaları, o güne has misafir çağırmaları ittifakla haramdır. Bunu yapan kafirlere benzemiş olur. Bu fiil Allah korusun küfre düşürür.

1.Delil : Allah ayetinde “ Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir.” [19]

2.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : “ Kim bir amel işlerde o amelde bizim emrimizin dışında olursa o amel kabul edilmez.” [20]

3.Delil : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur : En güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yol Muhammed’in yoludur. “ [21]

4.Delil : İbn Kayyim (r.a.) : “ Kafirleri onların kendi sembolleriyle tebrik etmek ittifakla haramdır.” [22]

5.Delil : Hanifi Molla Aliyu’l Kari der ki; “ Nevruz günü Mecusilere yumurta hediye etmek küfürdür.”[23]

6.Delil : İbn Useymin (r.a.) kendisine sorulan yılbaşı kutlamaları hakkında ki soruya şöyle cevap verir :“ Noel bayramı veya onların başka dini bayramları münasebetiyle kafirleri tebrik etmek ittifakla haramdır.

*Son olarak, yukarıda verilen deliller ışığında bilerek ve benimseyerek kafirlerin yılbaşı gününe iştirak etmek, kutlamak, o güne özel hazırlıklar etmek küfürdür. Müslümanları, alimleri, davetçileri, hocaları, ihlaslı samimi tüm islamı sevenleri, tüm kardeşlerimizi, yılbaşı kutlamalarına karşı olmalarını, bugünün haramlığını, kafirlere benzemenin küfre götüren amel olduğunu duyurmalarını ve bu davette azimle, güzel ahlakla ve şerefle ve dik bir başla çalışmalarını temenni ediyoruz. Kim Allah’ın dinine ve müslümanların sahih akidelerine ve sahih sünnet menhecine hizmet ederse, Allah da o müslümanların yardımcısıdır. Allah hayra ve marufa davet edenlerin safındadır. Allah, kafirlerin ve dostlarının safında değildir. İslam azizdir, daveti yücedir, emirleri-hükümleri mukaddestir, din olarak en yüce makbul bir dindir. Rasulullah şerefli önderdir, müslümanların amelde rehberidir, onun yolu menhecimizdir, onun dini dinimizdir, onun ameli amelimizdir, onun helal kıldığı helaldir, onun haram kıldığı haramdır, onun hak gördüğü haktır, onun batıl gördüğü batıldır, onun sünneti sünnetimizdir, onun bidat gördükleri ise bidat gördüklerimizdir. Allah’ım sana ibadet eder, senden yardım dileriz, sana dayandık. Allah’ım bizi kafirlere meylettirme, bizi onların ateşine düşürme, şirk yollarını sevdirme, bidatlerini güzel gösterme.Subhanekellahumme ve bi hamdık, Eşhedu en la ilahe illa ente, estegfiruke ve Etubu İleyk.

[1] Maide-48

[2] Bakara-120

[3] Hud-113

[4] Bakara-120

[5] Maide-51

[6] Ebu Davud-Ahmed bin Hanbel sahihtir.

[7] Buhari-Müslim

[8] Buhari

[9] Casiye-18

[10] Bakara-145

[11]Sahihu’l Cami 5434

[12]Sahihu’l Cami 5439

[13]Nisa-138-139

[14]Münafık-8

[15]Beyhaki Sunenu Kubra-

[16]Beyhaki Sunenu Kubra-

[17]İbn Ebi Şeybe-el-Musannaf

[18] İbn Teymiyye-Mecmua Fetava

[19] Maide-55

[20]Buhari-Müslim

[21]Müslim

[22]İbn kayyım-Ahkamu’z Zimme

[23]Fıkhu’l Ekber-51

Ubeydullah Arslan İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi Mezunu.
Google Plus'da Paylaş