Blogger tarafından desteklenmektedir.

KURBAN FIKHI

Bismillahirrahmanirrahim
Kuran ve sünnet ışığında KURBAN
UBEYDULLAH ARSLAN(İSLAMABAD ULUSLARARASI İSLAM ÜN MEZUNU)


1.Soru-Kurban nedir açıklar mısınız ?
Kurban Sözlükte : Yaklaşmak anlamındadır.Yani ibadetle Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a teslimiyeti ve şükrü ifade eder.
Kurban Istılahta : Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı Allah’a yakınlaşmak, onun rızasını kazanmak amacıyla veya ibadet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesmek demektir. Muayyen vakit' ten maksat: Kurban bayramı günleri, muayyen hayvan' dan da maksat: Koyun, keçi, sığır ve deve gibi şer'an kurban edilmesi caiz olan hayvanlardır.

2.Soru-Kurban kesmenin kuran ve sünnet ışığında delilini söyler misiniz ?
Kurban kesmek, Allah’ın kitabı, Rasulullah’ın sünneti ve müslüman imamların ve alimlerin icması ile sabittir.
1.Delil : Allah buyurur ki : “ Rabbin için namaz kıl ve kes “ (Kevser-1)
Açıklama : Allah ayetinde kes derken kurban kesmeyi emretmektedir.
2.Delil : Deki Şüphesiz ki Benim namazım, ibadetim (kurbanım) hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. (Enam-162)
Açıklama : Said İbn Cubeyr ayetteki “ nusuk” kelimesinin anlamını kurban kesmek olarak tefsir etmiştir. Bu kelimenin tüm ibadetleri de kapsadığı beyan edilir.
3.Delil : “Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye – kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazı insanları müjdele! (Hacc-67)
4.Delil : Enes rivayet eder (r.a.) “ peygamber (s.a.v.) bizzat kendi eliyle, boynuzlu alaca iki koç kurban etti. Besmele çekti,, tekbir getirdi, ve dizini boyunlarının yanının üzerine koydu “ demiştir. (Buhari-Müslim)
Açıklama : Hadis, peygamberin kurban kestiğine açık meşru bir delildir.
5.Delil : “ Rasulullah Medine’de 10 yıl kaldı ve burada hep kurban kesti.” (Ahmed bin Hanbel-Tirmizi, hasen hadistir.)
Açıklama : Hadis, peygamberin kurban kestiğine açık meşru bir delildir.

3.Soru-Kurbanın hükmü nedir ?
Cumhuru Ulema (İmam Malik-Şafii-Ahmed bin Hanbel) kurban kesmenin müekked bir sünnet olduğu görüşündedir. Diğerleri (İmam Ebu Hanife, bir rivayette Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik ve Şeyhul İslam İmam İbn Teymiyye) ise vacip olduğu görüşündedir.[1]

4.Soru-Hangi şartları taşıyan hayvan kurban olmaz ?
1-Bir veya iki gözü kör olan hayvan kurban olmaz.
2-Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıf olan hayvan kurban olmaz.
3-Kesileceği yere gidemeyecek kadar topal ve hasta hayvan da kurban olmaz.
4-Kesim esnasında yere yatırılırken ayağı kırılan veya gözüne rest bir cisim batmasıyla kör olan hayvan kurban olur.
5-Doğuştan kör, kulaksız veya tek kulaklı olan ve hiç kuyruğu olamayan hayvan kurban olmaz. Ancak yaradılıştan kuyruğu küçük olan hayvan kurban olur
6-Kulağı veya kuyruğu kesildiği halde, bu organlarının en az üçte ikilik kısmı mevcut olan hayvan kurban olur.
7-Dişlerinin çoğu dökülmüş olan hayvan kurban olmaz. Ancak dişlerinin az kısmı dökülüp çoğu kalmış ise kurban olur.
8-Boynuzları kökünden kırılmış olan hayvan kurban olmaz. Ancak yaratılıştan boynuzsuz olan veya boynuzlu olduğu halde sonradan boynuzunun bir kısmı kırılmış bulunan hayvan kurban olur.
9-Hayvanın uyuz ve deli olması, topallaması kurban olmasına mani değildir. Ancak, uyuzluk ve delilik, hayvanın otlamasına ve beslenmesine mani olacak derecede ileri ise, o hayvan kurban olmaz.
10-Dili kesik olup, bu yüzden otlayamayan hayvan kurban olmaz. Ancak dilinin kesik olması otlamasına engel teşkil etmiyorsa, kurban olur.
11-Bir ayağı veya daha fazlası kesik olan hayvan kurban olmaz.
1.Delil : Ali bin Ebi Talib rivayet eder, “ Rasulullah (s.a.v.) bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)
2.Delil : Berra Bin Azıb merfu olarak rivayet eder, “ Topal hayvan, tek gözü hayvan, hastalığı belli olan hayvan zayıf, ve cılız hayvanlar kurban edilmez.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)
3.Delil : Ali (r.a.) rivayet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) kırık boynuzlu ve kesik kulaklı hayvanın kurban edilmesini yasakladı.”(Nesai-Ebu Davud-Tirmizi) (Said İbn Museyyib : kırıklık yarıdan fazla ise kurban olmaz)

5.Soru-Bir kurbanı kaç kişi keser ve kurban kesen şahısta istenilen şartlar nelerdir ?
Sığır, deve gibi büyükbaş hayvanları birden yediye kadar hissedar kesebilir. Koyun ve keçi türlerinin ise bir kişi tarafından kesilmesi gerekir. Ancak iştirak edenlerin hepsinin, Allah rızası için kurban kesmeye niyet etmiş olması gerekir. Şayet hissedarlardan birisi Müslüman değilse veya Müslüman olduğu halde kurban niyetiyle değil de, mesela sadece et yemek niyeti ve maksadıyla hissedar olmuşsa, diğer hissedarların kurbanı da geçersiz olur.
1.Delil : “ Allah’a ihlasla kulluk edin.” (Beyyine-5)
Açıklama : Ayet, ibadetimizi ihlasla Allah için yapmamız gerektiğini ispat eder.
2.Delil : Cabir rivayet etmiştir, “ Hudeybiye’de Rasulullah (s.a.v.) ile beraber deveyi de sığırı da 7 kişi için boğazlayıp kurban etmiştik.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)
Açıklama : Hadis, deve ve sığırın 7 kişi tarafından kesilmesine delildir.

6.Soru-Hangi hayvan kurban olur ?
1-Davar: Koyun veya keçi cinsinden olan hayvanın kurban olarak kesilebilmesi için en az bir yaşını tamamlayıp ikinci yaşına basmış olması şarttır. Ancak bir yaşındakiler kadar gelişmiş olan 6 aylıktan büyük kuzular da kurban olarak kesilebilir. Bir yaşından küçük oğlaklar (keçi yavruları) gelişmiş olsalar bile kurban olarak kesilemezler.
2- Sığır: Erkek veya dişi sığırın kurban olarak kesilebilmesi için en az iki yaşını tamamlayıp üç yaşına girmiş olması gerekir. Sığır cinsinden kesilen kurban, en çok yedi kişi adına kesilebilir. Manda da sığır cinsindendir.
3- Deve: Devenin kurban olarak kesilebilmesi için en az beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olması gerekir. Deve de sığır gibi yedi kişi adına kesilebilir.

7-Soru-Kurban kimlere düşer ?
1-Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de ilk şart Müslüman olmaktır, kurban müslüman erkek ve kadına düşer.
2-Hür olan müslümana düşer. Hürriyetten yoksun olan esir, mahkûm ve benzeri kimselerin kurban kesmesi gerekli değildir.
3-Kurban kesmeye güç yetirecek maddi imkanı elde etmek gerekir.

8.Soru-Yabani hayvanlar, Tavuk, Hindi, Horoz gibi kümes hayvanları kurban olur mu ?
Yukarıda saydığımız hayvanların yabani olanları ile tavuk, hindi, horoz gibi kümes hayvanlarının kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Allah’ın ve Resulünün bu hayvanları kesmeye dair bir emri bulunmamaktadır. Kim bunların kurban olacağını söylerse delalet içindedir. Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Şeytan ve dostlarını sevindirmektedir. Toplumda din adına konuşan belamların müslümanların ibadetlerini, hükümlerini, davetlerini bulandırarak saptırmak isteyenler bulunmaktadır.

9.Soru-Kurban keserken sünnetten bir dua var mıdır ?
Bu hususta sünnetten gelen sahih bir hadis yoktur.

10.Soru-Kurban keserken bilmem gereken kurban kesme adabı nedir ?
Müslüman kurbanını nasıl kesmesi gerektiğini bilmeli, islamın emri gereği onu yerine getirmelidir. Aşağıdaki maddeler kurban kesmenin adabını beyan eder.
1-Kesilecek kurban kıble yönüne sol tarafı üzerine yatırılmalıdır.
2-Kurban eziyet etmeden en güzel kesim yolu seçilmelidir.
3-Kurban deve ise ayakta, koyun v.b. ise de yerde kesilmelidir.
4-Kurbanın kesilmesi gereken yerini iyice kesmeli kanının akmasına izin verilmelidir.
5-Kesici alet bıçağı kurbana göstermemelidir.
6-Kesmeye niye edildi mi sesli tekbirler getirmeli ve besmele çekilerek kurban kesilmelidir.
7-Kurbanı kendi adımıza kesiyorsak “ Bismillah, Allahu Ekber, Allah’ım benden kabul buyur ” veya “ bu senden sana kabul et” Yok eğer, başkasının kurbanını kesiyorsak, “ Bismillah, Allahu Ekber, Allah’ım filandandır veya filanın kurbanıdır kabul buyur ” demelidir.

11.Soru-Kurbanımı kesen kasaba kesim ücreti vermiş olsam bu kurban ibadetime herhangi bir zarar getirir mi ?
Kasaba kurbanı kesmekten dolayı ödenen ücret kurban ibadetine bir zarar getirmez. Fakat ücret değil de kurban derisini vereyim derseniz o ücretin karşılığında bu caiz değildir. Zira kurbanın sütü, eti, yünü, derisi satılmaz.
12.Soru-Kurban kesmeyip de parasını bir fakire versem olur mu ?
Kurban kesmeyip ücretini sadaka olarak vermek, daha faziletli bir ibadet değildir. Zira, Rasulullah (s.a.v.) bizzat kurban kesmeyip, bunun yerine sadaka verin demiş değildir. Rasulullah’ın güzel gördüğünü görmek sünnet ehlinin vasfıdır. İbadetlerin zamanını ve şeklini tayin eden Allah ve peygamberidir. eğer gücünüz kurban kesmeye kadir ise, Siz ben sadaka vereceğim kurban kesmeyeceğim deme hakkına sahip değilsiniz, Siz zilhiccenin 10.günü güç yetirmenize rağmen kurban yerine sadaka verirseniz ibadetiniz sadaka olarak yazılır ve kurban olarak kabul edilmez. Zira ameller niyetlere göredir.
1.Delil : İbn Kayyim der ki; “ Kurbanı sadaka olarak vermek yerine kurban olarak kesmek faziletlidir.” [2]
Açıklama : Bu konuda, Useymin, Bin Baz, Kardevi’de aynı fetvayı vermiştir.

13.Soru-Ölmüş biri adına kurban kesebilir miyim ?
Ölmüş bir kimse adına kurban kesmek konusunda Rasulullah’ın “ şu şahıs adına kurban kesiyorum, Allah’ım kabul buyur ” dediği sabit değildir. Fakat, ümmetinin dirileri adına kestiği sabittir. Peygamber şu amcan Hamza adına şu filan müslüman akrabam adına kestiğine dair bir delil yoktur. İslam alimleri bu konuda şeri bir açık delil bulamadığından kurban kesmeyip, ölünün adına o kurban parasını sadaka olarak bir fakire verilmesinin daha efdal olduğunu söylerler. (Useymin-Bin Baz, Albani, Kardavi……)

14.Soru-Kurbanı kimlere kesebilirim ?
Kurbanımı kendi adıma ve ehlime kesebilirim. Diyelim ki, kurbanımı keserken bu ben ve ailemden diyebilirim bunun bir sakıncası yoktur. Zira peygamber bunu yukarıdaki hadislerde beyan etmiştik yapmıştır.

15.Soru-Kurbanımı bir tayin ettiğim vekil keser mi ?
Kurbanımızı eğer kesemiyorsak, bir vekile vererek kestirebiliriz, sakıncası yoktur. Hadis de besmele ve kime kesildiği sabittir. Bir kimse kurbanını kendisi kesemiyorsa bir başkasına vekalet verip kestirebilir. Bu durumda, besmele görevi vekile düşer.
1.Delil : Rasulullah kendi keseceği kurbanları vekaleten kesmeleri için ashabına bu kurbanları dağıttı……”(Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)

16.Soru-Kurbanın kaçta kaçını dağıtmak ve almak lazımdır ?
Üç kısmını dağıtmak lazımdır.
1-Üçte birlik kısmını fakirlere dağıtmak.
2-Üçte birlik kısmını dost ve yakınlarla yemek.
3-Üçte birlik kısmı da çoluk-çocuğumuza ayırmak.[3]
1.Delil : İbn Abbas Merfu olarak rivayet eder Rasulullah buyuruyor ki, üçte birini En halkına yedirir , üçte birini fakirlerine verir, üçte birini yakın dostlarına dağıtır.” (Hasen hadis, Menaru Sebil, 1/389)

17.Soru-Kurbanın kesim zamanı ne zamandır ?
Kurban, bayram namazı sonrası kesilir. Bayram namazı öncesi kesilen kurban makbul değildir.
1.Delil : Enes (r.a.) “ Peygamber (s.a.v.) : “ Kim bayram namazından önce kurban kesmişse tekrar kessin.” (Buhari-Müslim)

18.Soru-Besmelesiz kurban etinden yenir mi ve bu kurban makbul müdür ?
Besmelesiz kesilen kurban ibadet olarak kabul edilmez ve o etten yenilmez.
1.Delil : Enes rivayet eder (r.a.) “ peygamber (s.a.v.) bizzat kendi eliyle, boynuzlu alaca iki koç kurban etti. Besmele çekti,, tekbir getirdi, ve dizini boyunlarının yanının üzerine koydu “ demiştir. (Buhari-Müslim)
Açıklama : Rasulullah hadiste, kurbanını besmele ile kestiğine açık delil vardır.

19.Soru-Kaybolmuş bir koyunu, kendi adıma kesmem durumunda kurban ibadetini yapmış olur muyum ?
Müslümanın, sahibi olmadığı bir davarı, kurban niyeti ile satın almadığı bir sığırı, çalıntı veya buluntu bir koyunu kurban etmesi caiz olmaz. Zira sahibi değildir, mülkiyeti başkasına ait bir malda hakkımız olabilir mi ? Çalıntıdan ve buluntudan kurban edilmez. Ancak böyle bir durumda bu hayvanı keserek fakir fukaraya sadaka amaçlı dağıtmak caiz olur. Fakat kendi adımıza kurban olarak kesemeyiz.

20.Soru-Kurban alırken kurban niyeti ile mi kurban satın almak gerekir ?
Elbette kurban niyeti ile satın almak gerekir, satın alınan davarın kurban niyeti olmazsa bu ibadet makbul olmaz. Zira ibadetlere niyetlere mebnidir. Niyetinde kurban kesmek olmayanın kestiği hayvan kurban hükmünde olmaz.

21.Soru-En güzel kurban hangi türden seçilmelidir ?
Rasulullah koçu sever, onu kurban eder ve bu ameli ile örnek olurdu. Bu yüzden Rasulullah’ın sevdiği en güzeldir.
1.Delil : Rasulullah (s.a.v.) ağzı siyah, gözlerinin etrafı siyah, ayakları siyah damızlık iki koçu kurban etmişti.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)

22.Soru-Kurbanımı kurban bayramı öncesi kesersem caiz olur mu ?
Kurbanı sünnetten gelen delillerle kurban bayramı öncesi kesmek gereklidir. Kim bayram namazı öncesi keserse o kurban makbul değildir.
1.Delil : Rasulullah (s.a.v.) : “ Kim bayram namazından önce kurban kesmiş ise onu yeniden kessin.” (Buhari-Müslim)

23.Soru-Kredi kartı ile kurban alınır mı ?
Kredi kartı ile gününde ödendiği takdirde kurban almanın bir sakıncası yoktur. Sakıncalı olan, gününde ödenmediği takdirde faize buluşma tehlikesidir. Müslüman zorunlu olmadığı müddetçe kredi kartı kullanmamalı, özellikte faizli bankaların kartlarına üye olmamalıdır.

24.Soru-Taksitli kurban alınır mı ?
Taksitli kurban almak diğer eşyalar gibi caizdir. Herhangi bir sakıncası yoktur.

25.Soru-Kurban bayramında teşrik tekbirleri getirmek sünnet midir ?
Kurban bayramının ilk dört gününde her farz namaz sonrası teşrik tekbirleri getirmek sünnettendir.

26.Soru-Zilhicce’nin ilk 10 gününü oruçlu geçirmek sünnet midir ?
Zilhicce’nin ilk on gününü oruç tutmakla geçirmek bidattir. Bu günlerin fazileti sabittir. Bu günde, dua, istiğfar, kuran okuma, sadaka vermek çok güzeldir. Fakat oruçlu olarak 10 günü doldurmak bidattir.

27.Soru-Arafe günü oruç tutmak sünnet midir ?
Arafe günü oruç tutmak sünnettir. Bir gün öncesi ve sonrası tutmak ise bidattir.
1.Delil : Yüce Allah’tan ümit ederim ki Arafe günü oruç tutmak kendisinden önceki ve sonraki senenin günahlarına kefarettir.” (Müslim)

28.Soru-Kurban derisini satabilir miyim ?
Kurbanın derisi, yünü, eti, sütü, kılı, satılmaz. Satılması caiz değildir. Satılırsa kurban sevabını azaltır.

29.Soru-Kurban derimi İslam’a ve müslümanlara yardım etmek amaçlı versem caiz midir ?
Şüphesiz ki ibadetlerimiz kendimize fayda sağladığı gibi islam ve müslümanlara da katkı sağlamalıdır. Müslüman olarak derilerimizi İslam’ın ve müslümanların izzetini yüceltenlere bağışlamak, fakirlere yardım amaçlı vermek daha güzeldir. Müslüman derilerini alarak müslümanlara ihanetler ve tuzaklar kuranlara deri teslim etmek caiz değildir.

30.Soru-Kurbanımı kendim kesmesem ve parasını sadaka olarak Pakistanda’ki deprem zadelere göndersem makbul olur mu ?
Bu düşünceniz çok mükemmel bir düşüncedir. Fakat yukarıdaki soruların içinde buna benzer bir soruya cevap yazdık, orada demiştik, sadaka ayrıdır, kurban ibadeti ayrıdır. Kurban ibadeti yerine sadaka vermek onun bedelini yerine getirmiş olmaz. Bu sebeple siz kurbanınızı kesmeniz gerekirken onu sadaka verirseniz kurban ibadetini ifa etmiş olmazsınız. Eğer gücünüz yeterse bir kurbanlık parasını onarlın kesmesi için gönderir ve kendinizde ayrıca bir kurban keserseniz bir sakıncası yoktur. Allah kullarına yardım etmeyi ve yardımlaşmayı emretmiştir.

31.Soru-Bir imam minberde kurbanın ilk gününü, arafe gününü ve zilhiccenin 10 gününü tümüyle oruçlu geçirmenin çok sevabı olduğunu söylemişti, bu doğrumudur ?
Rasulullah sahih hadislerinde, bu günlerin faziletini beyan etmiştir. Arafe günü oruç tutmak sünnettir. Rasulullah Müslim’de gelen sahih hadislerinde, “ Arafe günü yutulan oruç umulur ki bir yıl önceli ve bir yıl sonraki günahları bağışlar.” Arafe gününün dışında ki günlerde üst üste 10 gün oruç tutmak sünnettir diye tutmak sünnetle sabit olmadığı için bundan sakınmak lazımdır.

32.Soru-Kadın kurban keser mi ?
Müslüman-hayızlı kadın kurban kesebilir, herhangi bir kuranın ve sünnetin yasaklaması yoktur. İbn Useymin “ Ahkamu Edhiyeti ve Zekati” adlı değerli ve sahih eserinde kadın ve erkek kurban keseceğini nakleder. Kadın hükümde-emirde erkeklerin kardeşleridir ilkesi gereğince akdının kendine it dişilikle alakalı hükümlerin dışındaki hükümlerde erkek gibidir. Kadının hayızlı olması Halide bile kurban kesmesinin sakıncası yoktur, zira kadın müslüman olduğu müddetçe bu ameli meşrudur, kaldı ki kitap ehli Allah adını anarak keserse bile caiz olmaktadır.

33.Soru-Buhari-Müslim’de “ kurban etinizi 3 günden fazla yemeyin.” buyurulur, bu hadise göre 3 günden sonra yemek caiz değil midir ?
Bu hüküm islamın ilk hükmüydü. Rasulullah ashabını ilkin bu konuda uyarmış, ellerinde stok yapmasınlar ve fakirlere dağıtsınlar diye yasaklamıştı, sonra da izin vermiş böylece bu hadis nesh olmuştur.
1.Delil : Cabir Bin Abdullah (r.a.) : “ Mina’da iken kurban develerimizin etlerinden üç günden fazla yiyemezdik. Sonra Rasulullah (s.a.v.) bize ruhsat verdi. “ Artık yiyin, azık edinin.” Buyurdu, biz de yedik, azık edindik. (Buhari-Müslim)

34.Soru-İki kişi bir kurbana ortak olabilir mi ?
Eğer bu sığır değil de koyun veya keçi ise bir kurbanı bir kişi keser, iki kişi kesemez. Bu sebeple, iki kişi bir koyun veya keçiye ortak olamaz.
1.Delil : Ebu Eyyub der li, peygamber döneminde adam kendi ve ailesi adına bir koyunu kurban ederdi, “(İbn Mace-Tirmizi-sahihtir.)

35.Soru-Bazı müslümanlar bir sığırı 1-3-5-7 adet şahısla kesmeliyiz, 2-4-6 olan çift şahıslarla kesmemeliyiz, demektedir bu doğru mudur ?
Bir kurban birden yedi kadar olan şahısla kesebilir, tekli kesilir çiftli kesilmez sözü batıldır, bu sözün delil yoktur, bu bir uydurmadır. Tekli ve çiftli kesmek caizdir.
1.Delil : Cabir rivayet etmiştir, “ Hudeybiye’de Rasulullah (s.a.v.) ile beraber deveyi de sığırı da 7 kişi için boğazlayıp kurban etmiştik.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)

36.Soru-Kurban bayramının ilk günü ilk yenmesi gereken kurban eti midir ?
Evet, doğrudur, sünnet olan kurban etinden yemektir. Bu Rasulullah’ın amelidir.

37.Soru-Kesilen kurbanın kanından alnımıza bir damla kan bulaştırmanın hükmü nedir ?
Bu amelin doğruluğuna dair, Rasulullah’ın, ashabının, tabiinin amellerinde meşru olduğuna dair bir delil yoktur, bu amel bidattir.

38-Soru-Kurban kesmeye niyetlenen müslüman, Zilhicce ayı içinde saçını, sakalını, unutarak kesmiş olsa bu durumda yapması gereken nedir ?
Bu müslümanın Allah’a istiğfarda bulunması, bu ameli bir daha yapamamaya niyetlenmesi, yeterlidir, bunun dışında diyet ödemesi veya benzeri hükümler gerekmez.

39-Kurban kesme vakti ne zaman sonra erer ?
Kurban kesmenin son vakti konusu alimler arasında ihtilaflı bir meseledir, İmam Ahmed bu konuda, 3 günden sonra kesilmeyeceğine dair, ashabın önde gelenlerinden Ömer, İbn Ömer, İbn Abbas, Ebu Hureyre, ve Enes İbn malikten delil alarak söyler. Fakat Albani (r.a.(Cami-Sahih adlı eserinde sahih rivayetle gelen şu hadisi delil alarak “ Teşrik tekbirlerinin olduğu her günde kurban kesmek vardır” 4 gün boyunca kurbanın kesileceğini beyan etmiştir. Hadisi, sahabenin önde gelenleri rivayet etmiştir, bu konuda asıl olan 4 gün boyunca kurban kesilmeye izin verilmiştir, efdal olan ilk gün kesmektir.

40.Soru-Kurban kesmeyi üzerine vacip kılan müslümanın kurban bayramı kesemediği kurbandan dolayı yapması gereken hüküm nedir ?
Bu müslümanın üzerine vacip kıldığı kurbanı kesmesi vaciptir, eğer bunu herhangi bir sebep-özür dolayısıyla kesememişse bu durumda bu müslümanın kesmediği bu kurbanı, bayram sonrası kesmesi ona vaciptir, zira bu onun üzerine kesmesi gereken bir kurbanlıktır.

41.Soru- Kurban kesmeyi üzerine vacip kılan müslümanın saçlarını, sakalarını, bıyıklarını kesmemesi gerektiğini sünnetten gelen deliler ışığında öğrendik, peki bir kişi vekaleten kestirmek istediğinde vekaletten kesen mi saçarlını sakarlını kesmeyecek, kurban kesmeye niyetlenen mi ?
Öncelikle bilelim ki saçların sakallarını, bıyıklarını kesmeyecek kişi kurban kesmeye niyet etmiş üzerine kurbanı vacip kılmış kişidir. Vekiller eğer kurban kesmeyi üzerlerine vacip kılmışlarsa bu durumda onların saçarlını, sakallarını, kesmeleri gerekmez, diyelim ki bir kadın ben kesmeyeceğim için saçımı kestireceğim diyemez, erkek ben kesmeyeceğim için saçımı, sakalımı kesmemde sorun yoktur diyemez, zira bunlar üzerlerine kurbanı vacip kılmışlardır. Bir kadının veya erkeğin başkasına saçarlını veya sakallarını kestirmeleri kendilerinin kestirmeleri hükmündedir. Ben kesmedim başkası kesti demelerinin anlamı yoktur. Son olarak kurban kesecek bir aile reisinin dışındakilerinin saç, sakal, bıyık kesmeleri gerekmez, zira peygamber aile efradına bunu emretmemiştir.

42.Soru-Gece kurban kesilir mi, hükmü nedir ?
Gece kurban kesmek konusunda ihtilaf olmasına rağmen, sahih olan, gece vaktinde de kurban kesileceğidir. Bu İmam Ahmed ve Şafinin sözüdür.

43.Soru-Bazı müslümanlar kurban keserken teşrik tekbirlerini toplu halde getirerek kurbanlarını kesmektedirler bu amel meşru mudur ?
Şüphesiz ki her ibadetin bir vakti, şekli vardır ki bize bunarlı Kuran ve sünnet tayin eder. Teşrik tekbirleri farz namaz sonrası okunması meşru olan tekbirlerdir. Fakat kurban keserken bu tekbirleri getirmek sünnetle sabit değildir. Kurban keserken Buhari ve Müslim’de gelen rivayete göre, Bismillah, Allahu Ekber demek lazımdır.

44.Soru-“Kim kurban derisini satarsa onun kurban (ibadeti) yoktur” hadisi sahih midir ?
من باع جلد أضحيته فلا أضحية له “Kim kurban derisini satarsa onun kurban (ibadeti) yoktur” hadisi sahihtir, bu hadis Albani (r.h.) Sahihu el-Cami (No :6118) adlı sahih hadis kitabında bulunmaktadır.

45.Soru-Kasaba ücret yerine kurbanın derisini satmak veya etinden karşılığını vermek caizi midir ?
Kasaba ücret yerine deri vermek veya kurbanın etinden vermek caiz değildir, zira Rasulullah sahih hadiste bunu yasaklamıştır.
1.Delil : “Kim kurban derisini satarsa onun kurban (ibadeti) yoktur” Albani (r.h.) Sahihu el-Cami (No :6118)

46.Soru-Kafire sadaka amaçlı kurban etinden vermek caiz midir ?
Kafirin kalbini islama, müslümanlara ısındırmak, onun fakirliğini bilerek ona yardım etmek, islamın ve güzel ahlakın gerekli gördüklerindendir. Bu sebeple bu amel caizdir, Bin Baz bu hususta fetva vermiştir.

47.Soru-Bir kurbanlık koyunu yarı parasını bir kişi, diğer yarı parasını bir başka kişi vererek, iki kişi bölüşerek satın almaktadırlar bu caiz midir ?
Eğer koyun, keçi olursa iki kişinin birlikte ortak olarak kurban satın almaları ve sonra da bölüşmeleri caiz değildir, eğer sığır, deve cinsi olursa bu caizdir. İbadetlerimizde ihlas, ve sünnete uyması lazımdır, Rasulullah koyunu, keçiyi bir kişi keseceğini ümmetine öğretmiş bunu hüküm olarak belirlemiştir.

48.Soru-Kurbanlık deveye, ve diğerlerine binmek caiz midir ?
Rasulullah Ebu Hureyre’yi devesini götürürken görmüş, ona binsene demiş, o ise bu kurbanlıktır deyince Rasulullah 2, 3 defa bin ona buyurmuştur. (Buhari-Müslim) Bu durumda eğer hacet olursa, küçük bir çocuğu koç, koyun, keçi üzerine bindirmenin sakıncası yoktur.

49.Soru-Müslümanlar bayram namazına neden giderler ?
Müslümanlar, Ramazan ve Kurban bayramlarında Rasulullah'ın ve ashabının sünnetlerini yerine getirmek, islam şearini yaşamak, izzetle ve sevinçle bayramın tadına erebilmek, Allah'ı birleyerek bu sevinç gününde ona kulluğu ifa etmek amacıyla bayram namazlarına giderler.
50.Soru-Rasulullah bayram günü sokağa çıkmadan önce ne yapardı ?
Rasulullah (s.a.v.) sabah bayram namazına gitmeden önce hurmayla iftar eder ümmetine bugünlerde oruç tutulmaz gerçeğini aşılardı. Eğer Kurban bayramı günü ise, bu durumda kurban etini yiyerek kahvaltı ederdi.
51.Soru-Rasulullah bayram namazına nasıl giderdi ?
Rasulullah (s.a.v.)namaza giderken tekbirlerle gider ve dönerken de gittiği yolun dışında bir yoldan dönerek evine gelirdi.52.Soru-Bayram günü müslümanların bayram namazı için ezan ve kamet okumaları caiz midir ?
Rasulullah (s.a.v.) sünnetinde, bayram namazı öncesi ezan ve kamet getirilmezdi.(Buhari, 960 Müslim, 887 Ebu Davud, 1148 Tirmizi, 532 ) Bu delil ispat eder ki bayram namazı öncesi okunan ezan bidattir. Endülüslü Alim İbn Rüşd yazmış olduğu güzel fıkıh eserinin bayram namazı bölümünün hemen altına bayram namazının ezansız ve kametsiz olduğuna dair icma nakletmiştir. (İbn Rüşd, Bidayetul Müçtehid 2/478)
53.Soru-Rasulullah bayram namazlarında kaç rekat kılar ve kaç defa tekbir getirirdi ?
Rasulullah (s.a.v.) bayram namazının ilk rekatında 7 tekbir, ikinci rekatta ise 5 tekbir getirirdi. ( Ebu Davud-İbn Mace sahihtir.)54.Soru-Müslümanlar 2.gün bayram namazı kılabilirler mi ?
Müslümanlar, 2.günde de bayram namazlarını kılabilirler bu cumhurun görüşüdür.Bu görüş Ebu Hanife, İmam Ahmed ve İmam Şafi'nin görüşüdür. Bu durumda pazar bayram olduğu takdirde pazartesi günü namaz kılınmasında bir sakınca yoktur.55.Soru-Bayram namazının hükmü nedir ?
Bayram namazı vaciptir bu ise en kuvvetli görüştür. Bu görüş Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Malik ve İmam İbn Teymiyye'nin görüşüdür.56.Soru-Bayram namazı nerede kılınmalıdır ?
Bayram namazı musallada/namazgah da (şehir dışında sahrada) kılınmalıdır bu sahih sünnetle sabittir. (Buhari, 956-Müslim,889) Soğuk havalarda büyük camilerde kılınmasının mahzuru yoktur.
57.Soru-Müslüman kadınlar ve erkekler bayram namazlarına gidebilirler mi ?
Müslüman kadınlar ve erkekler bayram namazlarına gidebilirler. (Buhari, 871 Müslim,890)
58.Soru-Rasulullah bayram namazı öncesi sünnetleri nelerdir ?
Bayram namazı öncesi gusletmek sünnettir. (Malik Muvatta, Abdurrezzak)Rasulullah (s.a.v.) bayram günü kırmızı bir hırka giyerdi. (Albani Sahiha, 1279)Rasulullah giderken ve gelirken teşrik tekbirleri getirir ve ayrı ayrı yollardan dönerdi.

59.Soru-Bayram namazı öncesi ve sonrası sünnet bir nafile namaz var mıdır ?
Bayram namazı öncesi ve sonrası sünnet bir nafile namaz yoktur. (Beğavi, Şerhu Sunne 4/302)

60.Soru-Bayram hutbesi ne zaman verilir ?
Bayram hutbesi namaz sonrası verilir bu sünnettir. (Buhari, 962 Müslim, 884)
61.Soru-Teşrik tekbirleri ne anlama gelir ?
Bayram namazına giderken söylenen teşrik tekbirlerini getirmek sünnettir. Bu tekbirleri toplu olarak aynı anda topluluklar olarak ve ayrı ayrı olarak da sesli getirmek meşrudur. Bu teşrik tekbirleri Allah'ı birlemenin ve ona kulluğun izharını ortaya koymaktır.
62.Soru-Teşrik tekbirleri nasıl getirilir ?
Teşrik tekbirleri; Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve Lillahil Hamd demekle gerçekleşir. (İbn Ebi Şeybe isnadı sahihtir.)
63.Soru-Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve son günde getirilir mi ?
Teşrik tekbirleri, kurban ilk günü öğleden namazının hemen ardından başlar son gün ikindi namazının farzından sonra getirilir ve bitir.Bu tekbirler son güne kadar getirilir. Bu cumhurun görüşüdür, her farz namaz sonrası teşrik tekbirlerinin getirilmesi de Buhari'nin (Talik ederek) getirdiği delille sabittir.
64.Soru-Bayram namazının çıkışında ne demelidir ?
Bayram namazının çıkışında olsun bir müslümanla bayramlaşma anında olsun Rasulullah'dan sabit söylenmesi gereken merfu bir hadis yoktur. Fakat bu ümmetin selefi ve ashabından önde gelenler " Takabellallahu minne ve minkum/Allah taatlarınızı ve taatlarımızı kabul etsin " dedikleri bilinmektedir. Bu tarz bayram kutlamaları şüphesiz ki güzeldir zira bunlar kalpleri sevindirir, birbirine bağlar, huzurları artırır. Şeyhul İslam İmam İbn Teymiyye bunu Mecmua Fetava’sında beyan eder( 24/253 )65.Soru-Bayram bize ne verir ?
Şüphesiz bayramlar müslümanların şeaair dediğimiz mukaddes değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmak ve bu günlerde birlik ve beraberlik bilincini Kuran ve sünnet çerçevesinde oluşturmak çok güzeldir.
66.Soru-Bayramlaşırken kadınlarla kızlarla tokalaşmak caiz midir ?
Bu kutlamalar açılmışken, amca oğulları ve amca kızları, teyze oğulları ve teyze kızları arasında kısaca birbirlerine nikahı düşen/evlenme hakkı olan erkek ve kızın-kadının tokalaşması haramdır.
67.Soru-Müslümanların mukaddes değerlerini yaşamayanların, inkarcıların bayramları kutlama hakları var mıdır ?
Müslümanların bayramlarına ramazanda saygı göstermeyip oruçlarını gözler önünde herkesin huzurunda yiyenlere gelince bu insanların bu bayramları kutlama hakları yoktur.
68.Soru-Bayramları şeker ve et bayramı olarak isimlendirmek caiz midir ?
Ramazan bayramının Şeker bayramı olarak isimlendirilmesi meşru değildir. Zira bu isimlendirme kuran ve sünnetle sabit değildir. Bu isimlendirme İslam'ın kutsal değerlerini unutturmak isteyen bir avuç iman ve memleket düşmanı kesimlerin isimlendirmeleridir. Bunların ellerinden gelse dinimizin adını bile değiştirirler. Bu insanların korkunç bir dini değerlere karşı saldırılar açtıkları bir gerçektir. Müslümanların bu soğuk saldırılara karşı kuranla ve sünnetle karşı durmaları gereklidir. Rabbim taatlarınızı kabul etsin Mübarek bugünleri cümlenize nasip eylesin bayramınız mübarek olsun Ümmetin kurtuluşuna, kuran ve sünnet ekseninde birliğine vesile olsun[1] Bkz : İbn Useymin : Ahkamu Edhiyeti ve Zekati
[2] Bkz : İbn Useymin : Ahkamu Edhiyeti ve Zekati
[3] Bkz : İbn Useymin : Ahkamu Edhiyeti ve Zekati

http://www.asri-saadet.com/kategori_haber.php?kat_id=23
Google Plus'da Paylaş