Blogger tarafından desteklenmektedir.

Sünnet ve Hadise Bağlılık Hususunda Mezhep İmamlarının Bazı Sözleri

İmam Ebu Hanife

“İçlerinde hadisle meşgul olanlar bulunduğu sürece insanlar salah içerisindedirler. Ne zaman ilmi hadisin dışında ararlarsa o zaman bozulurlar.”
(eş-Şaranî, el-Mizanu-l Kubra 1/51)

Allah’ın diniyle ilgili bir kouda şahsi görüşünüze göre hüküm vermekten sakının. Sünnete tabî olun. Kim sünnetten ayrılırsa sapıtır.”
(eş-Şaranî, el-Mizanu-l Kubra 1/51)

İmam Şafîi

“Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den bir hadis rivayet ettiğim halde o hadisten başka bir hükme varırsam beni hangi gökyüzü gölgelendirir.
Hangi yeryüzü beni taşır.”
(Ma’na Kavli-l İmam, Mukaddimesinden…)

Bir gün İmam Şafî bir hadis rivayet eder. Humeydi –ki kendisi İmam Buhari’nin şeyhlerindendir- “Bu hadisi kabul ediyor musun?” diye sorar. Şafî der ki:

“Seni beni belimde zünnar ile kiliseden çıkarken mi gördün ki Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hadisini duyup da onu kabul etmeyeyim?”
(Ma’na Kavli-l İmam, Mukaddimesinden…)

İmam Malik

“Sünnetler Nuh’un gemisidir. Kim o gemiye binerse kurtulur. Kim binmezse boğulur.”
(Hafız Suyutî, Meftahu-l Cenneh)

İmam Ahmed b. Hanbel

“İnsanların günümüzde olduğu gibi hadis talebine muhtaç oldukları bir devir bilmiyorum.”

Kendisine niçin böyle diye sorulduğunda şu cevabı verir:

“Bir çok bid’at ortaya çıkmıştır. Her kim hadis bilmiyorsa o bid’atlere düşer.”
(İbnu-l Cevzi, Menakıbul İmam Ahmed sy: 182)
Google Plus'da Paylaş